Toekomstvisie Accountancy

Implementatie maatregelen ‘In het publiek belang’ bij Mazars.

De analyse, het debat en de maatregelen in het rapport ‘In het publiek belang’ vormen een belangrijke bijdrage aan het fundament voor het noodzakelijke herstel van vertrouwen in het accountantsberoep. Dit vertrouwen kan alleen hersteld worden als de plannen voortvarend en zorgvuldig worden omgezet in concrete acties en maatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om implementeren van de maatregelen die in het rapport zijn benoemd, maar (wellicht nog meer) om veranderingen in de mindset en het gedrag van professionals die in onze accountantsorganisatie werkzaam zijn.

De eerste bevindingen met betrekking tot de voorgestelde maatregelen vragen om verdere afstemming met onze internationale organisatie en tussen beroepsorganisatie (NBA), toezichthouder en accountantsorganisaties.

Een van de maatregelen die wij, nog voor het verschijnen van het rapport, hebben genomen is investeren in verbetering van de kwaliteit van onze controles. Die investeringen bestaan uit het verrichten van een externe dossiercoaching waarbij van iedere externe accountant een dossier is gecoacht. De coaching is structureel geïmplementeerd voor de controles 2014 door het aantrekken van een professional met een heel duidelijk vaktechnisch profiel. Ook zijn de afgelopen maanden diverse extra trainingen voor de controleteams gehouden.

Verdere maatregelen zijn:

  1. Bij Mazars zijn onlangs nieuwe bestuurders benoemd. Bij de samenstelling en taakverdeling is voorgesorteerd op voldoende capaciteit om de implementatie van de maatregelen uit het rapport te kunnen concretiseren en implementeren 
  2. De bestuurlijke structuur is in kwantitatieve en kwalitatieve versterkt, waarbij vaktechniek, kwaliteit én beschikbaarheid/focus een grote rol hebben gespeeld.
  3. Kwaliteitsbewakende rol is versterkt, onder meer door het inzetten van externe opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaars op basis van de risicoprofielen van specifieke opdrachten.

Updates:

Update 28 juni 2017

28 juni 2017 - Woensdag 28 juni 2017 publiceert de AFM een nieuw rapport over de doorgevoerde veranderingen en verbetermaatregelen van accountantsorganisaties naar aanleiding van het rapport “In het publiek belang” en andere toekomstgerichte verbetermaatregelen.

Update 22 oktober 2015

22 oktober 2015 - In oktober 2015 is door de NBA een update van de monitor gepubliceerd waaruit blijkt dat de implementatie van maatregelen uit het rapport In het publiek belang bij Mazars goed op koers ligt. In het door de AFM op 15 oktober 2015 gepresenteerde dashboard blijkt op welke terreinen Mazars nog stappen moet zetten. Belangrijke ontwikkelingen sinds de Update van 17 juni 2015 zijn:

Update 17 juni 2015

17 juni 2015 - Mazars streeft ernaar de maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’ te implementeren. Met deze maatregelen kunnen wij op de juiste manier invulling geven aan de kwaliteit van onze dienstverlening en onze maatschappelijke rol binnen de samenleving.

Update 12 maart 2015

12 maart 2015 - Om de implementatie van de in het rapport genoemde maatregelen voor te bereiden heeft Mazars in november 2014 een projectorganisatie opgezet; bestaande uit een stuurgroep en vier werkgroepen. De vier werkgroepen richten zich op de vier centrale thema's in het rapport ‘In het publiek belang’:

Share