Beoordelingen na invoering van de WNRA

20 maart 2019 - Beoordelingen worden vaak gebruikt om over te kunnen gaan tot rechtspositionele maatregelen (zoals bijvoorbeeld herplaatsing of ontslag). In het onderwijs zal dit als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 veranderen.

Na de invoering van de wet toetst aanvullend een externe instantie (het UWV of de kantonrechter) vooraf of een ontslag terecht is. Bij een ontslag om bedrijfseconomische of organisatorische redenen of langdurige ziekte toetst het UWV of het ontslag mag worden doorgezet.

Ontslagprocedure verandert per 2020 in het onderwijs

Daarnaast zijn er nog zes persoonsgebonden ontslaggronden, zoals slecht functioneren,  verstoorde arbeidsrelatie of gewetensbezwaren van de ambtenaar waardoor hij zijn werk niet kan doen. In de nieuwe situatie na 1 januari 2020 worden deze ontslaggronden getoetst door de kantonrechter. Er zou dus kunnen worden gesteld dat de ambtenaar onder het gewone arbeidsrecht meer rechtsbescherming krijgt.

De meest voorkomende grond voor ontslag is ook na de invoering van de WNRA disfunctioneren. Belangrijk onderdeel van een (dis)functioneringstraject en relevant voor ontslag wegens disfunctioneren, is of de ambtenaar op zijn functioneren of gedrag is aangesproken én vervolgens in de gelegenheid is gesteld dit te verbeteren. Een dergelijk verbetertraject is zeker binnen het arbeidsrecht van belang en blijft een voorwaarde voor beëindiging wegens disfunctioneren. Het recht om bezwaar te maken tegen een negatieve beoordeling op grond van de Algemene wet bestuursrecht kent het civiele arbeidsrecht niet, waardoor in principe de duur van een ontslagprocedure zal worden verkort.

Het vooruitzicht van een langdurig disfunctioneringstraject kan voor werkgever en werknemer aanleiding zijn om in goed onderling overleg tot afspraken te komen over beëindiging van de dienstbetrekking. Binnen het ambtenarenrecht worden dergelijke afspraken vastgelegd in een minnelijke vertrekregeling. Dit heet in het civiele arbeidsrecht een vaststellingsovereenkomst. Een belangrijk verschil met het ambtenarenrecht is dat in het arbeidsrecht een wettelijke bedenktijd van twee weken geldt. De werknemer kan binnen twee weken terugkomen op zijn beslissing en de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Bovendien heeft een werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding, maar zal de aan te bieden ontslagvergoeding veelal (aanzienlijk) hoger liggen, indien er onvoldoende dossier voorhanden is.

Meer weten?

Heeft u vragen over de beoordelingen en wat er verandert na invoering van de WNRA? Neem dan contact op met Richard Ouwerling, advocaat bij Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87 of met Martin Aandewiel, Belastingadviseur per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96 . Zij helpen u graag verder.