Subsidieregelingen voor gemeenten en sportorganisaties ter compensatie van de verruiming van de btw-sportvrijstelling

8 augustus 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de btw-vrijstelling voor sportactiviteiten verruimd. Gemeenten en sportorganisaties krijgen door deze wijziging te maken met aanzienlijke kostenverhogingen. Om hen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg twee compensatieregelingen in het leven geroepen. Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet tijdig een verzoek worden ingediend.

Tweetal regelingen

Vraagt u zich af waarom de aangekondigde verruiming van de btw-sportvrijstelling tot een forse kostenverhoging leidt voor gemeenten en sportorganisaties? Dit ontstaat doordat  het recht op aftrek voor sport gerelateerde kosten en investeringen met betrekking tot sportactiviteiten, volledig verloren gaat. Ter compensatie hiervan zijn er een tweetal regelingen bekend gemaakt door de Minister voor Medische Zorg. Het gaat om de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering’ (subsidiëring van gemeentelijke sportuitgaven) en de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (subsidie voor amateursportorganisaties). Om in aanmerking te komen voor de deze regelingen, moet tijdig een verzoek worden ingediend. Met name voor gemeenten is het van groot belang om nu al actie te ondernemen. Voor de subsidieregeling voor gemeenten geldt namelijk dat het verzoek uiterlijk 1 december 2018 ingediend moet zijn om voor kosten en investeringen in 2019 een bijdrage te kunnen ontvangen.

Verruiming vrijstelling, wegvallen btw aftrekrecht

Op dit moment is de sportvrijstelling alleen van toepassing op diensten van organisaties zonder winstoogmerk, die betrekking hebben op sportbeoefening van hun leden. Het Europese Hof van Justitie besloot al in 2013 dat in beginsel prestaties van alle niet winst beogende sportorganisaties zijn vrijgesteld, ongeacht of deze aan leden verricht worden. In navolging van dat besluit is voor Nederland besloten de sportvrijstelling per 1 januari 2019 aan te passen. Daardoor hebben gemeenten en sportorganisaties geen recht meer op aftrek van voorbelasting op kosten en investeringen met betrekking tot sport. Door deze aanpassing hoeft géén btw afgedragen te worden, maar bestaat ook géén recht op aftrek van voorbelasting. Uiteindelijk zullen de sportorganisaties en gemeenten er hierdoor een aanzienlijke kostenpost bij krijgen.

  • Gemeenten: Regeling specifieke uitkering stimulering

Gemeenten kunnen op grond van de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering’ een bijdrage aanvragen voor met bestedingen inzake sportactiviteiten waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Deze specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten en wordt maximaal voor één jaar verleend. De gemeente dient deze specifieke uitkering tijdig aan te vragen door middel van  een formulier. De aanvraag moet vóór 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd, ingediend zijn. Om in 2019 gebruik te kunnen maken van deze specifieke uitkering, moet dit verzoek dus vóór 1 december 2018 zijn ingediend.

  • Amateursportorganisaties: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Bent u een amateursportvereniging en bent u van plan om na 1 januari 2019 investeringen te doen, waarvoor u geen recht op aftrek van voorbelasting heeft? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. Via deze regeling kan een subsidie tot  20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie worden verkregen. Daarnaast kan een aanvullende subsidie worden aangevraagd, als investeringen worden gedaan met betrekking tot energiebesparing en toegankelijkheid. De subsidie bedraagt tot 15% van het totale bedrag voor deze activiteiten Bij deze subsidieregeling voor amateursportorganisaties is het tijdstip van indienen van het verzoek afhankelijk van de hoogte van de (mogelijke) subsidie. Bedraagt de (mogelijke) subsidie maximaal € 125.000 en hebben de subsidiabele activiteiten al plaatsgevonden? Dan moet de aanvraag uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de activiteit ingediend worden. Bedraagt de subsidie meer dan € 125.000? Dan moet de aanvraag  binnen 22 weken na voltooiing van de activiteiten plaatsvinden.

De twee genoemde subsidieregelingen gelden van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2024. Komt u voor subsidie in aanmerking? Dan wordt er per activiteit maximaal één van de subsidieregelingen verstrekt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de subsidieregelingen ter compensatie van de wijziging van de btw-sportvrijstelling? Of wilt u ondersteuning bij het vaststellen van de aanvraag voor een bijdrage? Neem dan contact op met Sander van Kreijl (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 23 12) of Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief