Eindejaarstips 2017 / 2018

12 december 2017 - Nog even en dan gaat het nieuwe jaar van start. De eindejaarstips van Mazars geven u als ondernemer een goed overzicht van belangrijke wijzigingen in de wetgeving.

Inkomstenbelasting

Doe geplande betalingen nog dit jaar
Het kan voordelig zijn om uw belastingaanslagen vóór 1 januari 2018 te betalen. Daarmee verlaagt u het inkomen in box 3. Dit geldt ook voor schenkingen die u doet vóór 1 januari 2018. Realiseer u wel dat de geschonken bedragen tot het vermogen in box 3 van de begiftigde worden gerekend.

Heeft u een grote consumptieve uitgave gepland? Dan kunt u deze ter verlaging van het box 3 vermogen wellicht al in 2017 doen.

Loonheffingen en pensioen

Salarisnorm 30%-regeling
Check of uw werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling nog voldoen aan de salarisnorm (€ 37.000 per jaar voor reguliere werknemers, € 28.215 per jaar voor werknemers jonger dan 30 jaar met een masterdiploma). Blijkt het fiscale loon lager te liggen dan de hiervoor genoemde bedragen? Dan kunt u in beginsel de 30%-regeling niet meer toepassen. U kunt dit voorkomen door minder dan de maximale 30%-vergoeding als onbelaste kostenvergoeding te verstrekken, waardoor het fiscale loon hoger wordt. Uiteraard moet dit op grond van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer wel mogelijk zijn.

Benut de WKR-ruimte voor 2017 optimaal
Heeft u de ruimte van de werkkostenregeling voor 2017 optimaal gebruikt? U kunt dit controleren door na te kijken of u de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers in het afgelopen jaar goed hebt verwerkt in de administratie en (desgewenst) hebt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Na afloop van 2017 kunt u geen vergoedingen en verstrekkingen meer aanwijzen voor dat jaar. Ook ziet u dan direct of u voor het komende jaar ruimte over heeft of juist tekortkomt aan de beschikbare forfaitaire ruimte. In dat laatste geval kunt u misschien voor 2018 al maatregelen nemen opdat de beschikbare ruimte niet wordt overschreden.

Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen? Doe dit dan nog dit jaar
Heeft u in eigen beheer pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit jaar nog gebruikmaken van het hoogste kortingstarief bij afkoop. Het is weliswaar niet noodzakelijk om in 2017 tot afkoop of omzetting in een oudedagsreserve over te gaan, want u heeft hiervoor nog tot eind 2019 de tijd. Echter is het kortingstarief bij afkoop vanaf volgend jaar wel lager. De korting daalt in 2018 van 34,5% naar 25% en in 2019 zelfs naar 19,5%. Voor de hoogste korting bij afkoop is snelle actie geboden.

Erf- en schenkbelasting

Maak gebruik van de schenkingsvrijstellingen
Door nu alvast vermogen te schenken, zal straks minder erfbelasting verschuldigd zijn. Een schenking is onderworpen aan schenkbelasting, behalve als deze onder een vrijstelling valt. We zetten enkele vrijstellingen voor u op een rij. Sommige kunnen jaarlijks worden gebruikt en andere zijn gebonden aan de leeftijd van de verkrijger.

 • Jaarlijkse onbelaste schenking
  De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen voor 2017 bedraagt € 5.320.
 • Eenmalig verhoogde vrijstelling ouders-kinderen
  Ouders kunnen eenmalig onbelast € 25.526 aan een kind schenken als het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is en niet al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling.
 • Schenking ten behoeve van de eigen woning
  Ouders en derden mogen onbelast € 100.000 schenken aan kinderen/personen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking gebruikt wordt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. In de situatie dat ouders € 100.000 aan kinderen schenken mag € 25.526 van dit bedrag vrij worden besteed. De vrijstelling is alleen van toepassing als de begiftigde niet eerder gebruik heeft gemaakt van één van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die van dezelfde schenker is verkregen.

Omzetbelasting

Vermeld de jaarlijkse correcties bij de laatste btw-aangifte over 2017
In de laatste btw-aangifte van het jaar heeft u de mogelijkheid om eventuele correcties op te nemen over het kalenderjaar 2017. U kunt dan denken aan:

 • Correctie privégebruik auto
 • Correctie in verband met de bedrijfskantineregeling
 • Overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken
 • Herziening van eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

Vennootschapsbelasting

Denk aan notificatie voor Nederlandse groepsentiteiten van multinationale groepen
Voor in Nederland gevestigde groepsentiteiten die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, waarop de regelgeving met betrekking tot landenrapportage van toepassing is, geldt een notificatieverplichting. De in Nederland gevestigde groepsentiteit moet uiterlijk op de laatste dag van het verslagjaar - bij een kalenderverslagjaar dus 31 december - aan de Belastingdienst kenbaar maken of zij zal optreden als uiteindelijke moederentiteit of als surrogaatmoederentiteit. Is de in Nederland gevestigde groepsentiteit niet de uiteindelijke moederentiteit of surrogaatmoederentiteit? Dan moet uiterlijk op de laatste dag van het verslagjaar van de multinationale groep aan de Belastingdienst worden gemeld wie de rapporterende entiteit is en wat de fiscale vestigingsplaats van die entiteit is.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »