Eindejaarstips 2021 voor transport- en logistiekondernemers

6 december 2021 - Het jaar 2021 loopt ten einde en daarom is het goed om u als ondernemer in de markt Transport en logistiek voor te bereiden op 2022. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) eindejaarstips op een rij gezet.

Coronasteunregelingen

In 2021 was het voor veel ondernemers mogelijk om gebruik te maken van de coronasteunmaatregelen, wat ondernemers moet helpen tijdens de coronapandemie. Per 1 oktober 2021 zijn de meeste van deze steunmaatregelen gestopt. Vanaf 1 oktober 2021 is het mogelijk om tijdelijk aanvullend uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd tot 31 januari 2022. Indien u uitstel heeft gekregen dan start de aflossing vanaf 1 oktober 2022. Het is derhalve een mogelijkheid om de druk op uw liquiditeiten nader te spreiden.  

Neemt u in uw overwegingen mee dat ook de belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2022 weer omhoog gaan. Bijvoorbeeld voor de vennootschapsbelasting stijgt het percentage belastingrente weer naar het oude niveau van 8% (in plaats van 4%) en vanaf 1 juli 2022 geldt een invorderingsrente van 1% voor alle belastingen. Deze rente zal vervolgens stapsgewijs stijgen naar 4% in 2024.

In sommige gevallen zijn er voor u ook nog andere steunmaatregelen opengesteld (onder andere Tegemoetkoming Vaste Lasten). Raadpleeg uw adviseur om te bezien welke steunmaatregelen voor u van toepassing kunnen zijn.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2021 is het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting al verhoogd van € 200.000 naar € 245.000. Per 1 januari 2022 wordt dit nog verder verhoogd naar
€ 395.000 en moet u over dit bedrag 15% vennootschapsbelasting betalen. Wanneer het bedrag hoger wordt dan € 395.000 betaalt uw transportonderneming vanaf 2022 25,8%.

Als uw transportonderneming bestaat uit meerdere vennootschappen en zij samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen, kan het voordelig zijn om deze eenheid te verbreken. De vennootschappen van een fiscale eenheid doen namelijk gezamenlijk één aangifte vennootschapsbelasting. Zonder fiscale eenheid doet iedere vennootschap een eigen aangifte waardoor zij allemaal gebruikmaken van het tariefsopstapje dat vanaf 2022 fors wordt verhoogd. U levert echter ook voordelen van de fiscale eenheid in zoals het doen van één aangifte, het onderling verrekenen van winsten en verliezen en het vrij van vennootschapsbelasting laten plaatsvinden van onderlinge transacties. Het verbreken van de fiscale eenheid kan ook andere fiscale gevolgen hebben. Bekijk daarom samen met uw adviseur of de verbreking voor u voordelig is.

Verliesverrekening

Vanaf 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar tot een bedrag van 1 miljoen euro per jaar. Daarboven zijn verliezen verrekenbaar tot 50% van de belastbare winst in dat jaar. Verliezen die door deze beperking niet kunnen worden verrekend, worden doorgeschoven naar de daaropvolgende jaren. Verliezen die per 2022 nog niet zijn verdampt, zullen hierdoor niet meer verdampen. Dit zijn alle verliezen die vanaf 2013 zijn ontstaan. Heeft u nog oudere verliezen, dan kunt u verliesverdamping in 2021 misschien nog voorkomen. Neem voor de mogelijkheden voor uw transportonderneming contact op met uw adviseur.

Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Voor investeringen in energiebesparende of milieubewuste bedrijfsmiddelen kunt u gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investeringen moeten dan wel op de Energielijst of Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan. Deze lijsten wijzigen ieder jaar. Bepaalde bedrijfsmiddelen zullen in 2021 nog wel op de lijsten staan en in 2022 niet meer of juist andersom. Als u van plan bent investeringen te doen is het aan te raden om de lijsten te bekijken en de investeringen eventueel uit te stellen tot 2022 of juist nog in 2021 te doen. Bij deze afweging is het aan te raden de onderstaande stijging van de milieu-investeringsaftrek mee te nemen.

Environment, Social en Governance principes

Voor ondernemers ontstaan er steeds meer verplichtingen die hun oorsprong vinden in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Internationaal is dit ondergebracht in de Environment, Social en Governance (ESG) principes.

De wetgeving die is gebaseerd op de ESG-principes richtte zich tot nu toe vooral op grote en beursgenoteerde ondernemingen. Grote ondernemingen zijn alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers of 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van 43 miljoen euro. Voor hen geldt vanaf 2022 de verplichting om een plan te maken voor het bereiken van een evenwichtige man-vrouwverhouding in het bestuur, de raad van commissarissen en het hoger leidinggevend personeel. Daarnaast gaat vanaf 2023 voor grote ondernemingen ook de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gelden. Deze verplichting geldt nu al voor beursgenoteerde bedrijven. De CSRD verplicht bedrijven om een duurzaamheidsrapportage op te nemen in hun jaarverslag. De rapportage moet worden gecontroleerd door een accountant. Veel bedrijven zijn hier nog niet (voldoende) op voorbereid. In 2022 heeft u als grote onderneming nog de tijd om een duurzaamheidsstrategie op te stellen. De professionals van Mazars helpen u hier graag bij.

Ook voor niet-grote ondernemingen gaan nieuwe regels gelden die te maken hebben met ESG. Voor alle werkgevers gaan onder meer de volgende regels in vanaf 2022:

  • Er komt meer inspraak voor flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten) via de Wet op de ondernemingsraden. Zij krijgen sneller zeggenschapsrechten en kiesrechten die reguliere werknemers ook hebben. Uw onderneming moet verplicht een ondernemingsraad instellen als u meer dan 50 werknemers in dienst heeft. Door deze veranderingen in de rechten van flexibele arbeidskrachten, voldoet uw onderneming ook sneller aan dit criterium.
  • Werkgevers krijgen een informatieplicht naar hun werknemers over de arbeidsrelatie. Dit zal met name gevolgen hebben voor oproepkrachten. Zij moeten beter geïnformeerd worden over dagen en uren dat zij kunnen worden opgeroepen.
  • Werknemers hebben vanaf 2022 recht op het gratis volgen van verplichte opleidingen.

Heeft u een onderneming die veel gebruikmaakt van uitzendkrachten en oproepkrachten, dan kunnen deze regels meer (administratieve) verplichtingen met zich mee brengen. Bekijk daarom in 2021 nog of u aan deze verplichtingen kunt voldoen en welke aanpassingen nog nodig zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale wijzigingen per 2022 Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.