Prinsjesdag 2020: Maatregelen internationaal

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2021 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Beleidsmatige keuzes

Al jaren is de fiscale behandeling van multinationals onderwerp van discussie in Nederland. In het Belastingplan 2021 lijken de lasten voor met name multinationals te worden verhoogd ter financiering van een deel van de coronacrisismaatregelen.

De geplande verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% per 2021 vindt geen doorgang. De verlaging van het opstaptarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Feitelijk gezien is dit een belastingverzwaring aangezien de voorgenomen verlaging een compensatie was voor eerder genomen verzwarende maatregelen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Specifieke antimisbruikmaatregelen

Per 2021 treden specifieke antimisbruikmaatregelen in werking. Allereerst wordt een bronbelasting van 25% op betaalde rente en royalty’s ingevoerd. Kort gezegd is deze bronbelasting van toepassing bij een rente- of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een laagbelastend land gevestigd gelieerd lichaam en bij misbruiksituaties. Er is sprake van een laagbelastend land bij een winstbelastingtarief van minder dan 9%. Lichamen zijn gelieerd bij een (in)directe aandeelhoudersrelatie van meer dan 50%.

Daarnaast wordt de liquidatieverliesregeling zodanig aanscherpt dat deze alleen van toepassing is op kwalificerende belangen in de EU of EER en de vereffening is voltooid binnen drie jaar na staking of het besluit daartoe. Het mkb wordt echter deels ontzien doordat de aanscherping alleen geldt voor zover het liquidatieverlies meer dan € 5 miljoen bedraagt.

Grondslagverbredende maatregelen

Verder wordt een tweetal aanbevelingen uit het rapport van de Adviescommissie Ter Haar over de belastingheffing van multinationals overgenomen. Er wordt voorgesteld om de verliesverrekening per 2021 te beperken. Hoewel verliezen onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekend mogen worden, zijn de verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Daarnaast worden zogenaamde informeel-kapitaalstructuren per 2022 aangepakt. Het wetsvoorstel beperkt een neerwaartse aanpassing van de Nederlandse fiscale winst op grond van het ‘arm’s-length’ beginsel indien de vergoeding in een ander land bij een gelieerde partij niet of voor een lager bedrag als opbrengst in de heffing wordt betrokken.

Overige maatregelen

Er wordt nog een aantal maatregelen verwacht om de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen meer in evenwicht te brengen. Er wordt onderzoek gedaan naar de invoer van een vermogensaftrek in combinatie met een beperking van de ‘earningsstripping’ maatregel.

Een aantal andere aanbevelingen uit het rapport van de Adviescommissie Ter Haar om de belastingdruk nog meer bij het grootbedrijf neer te leggen, waaronder de beperking van aftrek van hoofdkantoorkosten in Nederland, zijn niet overgenomen.

Webinar Prinsjesdag 2020

Op woensdag 16 september 2020 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2020. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u het gedeelte van het webinar voor internationaal opererende bedrijven hier terugkijken:

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2021, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.