Wet DBA vervangen door een nieuw systeem

27 juni 2019 – De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), inzake het werken met zelfstandigen (zzp'ers), wordt vervangen door een nieuw systeem. Het kabinet heeft op 24 juni 2019 hierover een update gegeven. Deze update betreft de publicatie van conceptwetgeving die per 1 januari 2021 in zou moeten gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is een balans tussen het geven van zekerheid vooraf, beperkte administratieve lasten en een goede handhaafbaarheid. Het meest opvallende is dat er een minimumtarief komt voor zzp’ers van € 16 per uur.

Minimumtarief van € 16 per uur

Voor de (zogenaamde) onderkant van de markt komt er een minimumtarief van € 16 per uur. Dit tarief voorziet in een doel van het kabinet om erop toe te zien dat zzp’ers minimaal in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een tarief van € 16 per uur voor zzp’ers noodzakelijk is om te voorzien in hun levensonderhoud. Van het eerder voorgestelde plan om opdrachten onder de € 16 per uur per definitie als een arbeidsovereenkomst te typeren, is afgezien. Dit zou hoogstwaarschijnlijk strijdig zijn met Europees recht.

Van belang is dat de offerte van de opdrachtnemer dient als leidraad om het uurtarief te bepalen. Zakelijke opdrachtgevers hebben hierbij een grotere verantwoordelijkheid dan particuliere opdrachtgevers. Wanneer een opdrachtnemer na afloop van een opdracht onder het minimumtarief uitkomt, als gevolg van bijvoorbeeld meer gewerkte uren, dan dient de zakelijke opdrachtgever bij te betalen. Een particuliere opdrachtgever hoeft in dit geval niet bij te betalen. Opdrachtnemers en belangenorganisaties kunnen bij de civiele rechter naleving van het minimumtarief afdwingen. Daarnaast zal bestuursrechtelijk toezicht op het minimumtarief plaatsvinden door de inspectie SZW.

Zelfstandigenverklaring bij een uurtarief boven de € 75

Er komt een zelfstandigenverklaring aan de (zogenaamde) bovenkant van de markt die niet alleen vooraf zekerheid geeft over loonheffing en werknemersverzekeringen, maar ook over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Het doel hiervan is om ondernemers aan de bovenkant van de markt en hun opdrachtgevers de zekerheid te bieden dat zij buiten dienstbetrekking werken. Er gelden nog wel enkele aanvullende voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenverklaring. Een opvallende voorwaarde is dat de overeenkomst waarvoor de zelfstandigenverklaring geldt maximaal één jaar zal duren. De bewijslast dat is voldaan aan de voorwaarden van de zelfstandigenverklaring ligt bij de opdrachtgever.

Webmodule voor tarief tussen € 16 en € 75 per uur

Om de zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over hun dienstbetrekking werkt het kabinet aan een webmodule. Hiermee kan aan de hand van enkele vragen vooraf worden vastgesteld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval geeft de webmodule een opdrachtgeversverklaring. Deze webmodule dient als een additioneel instrument en is een laagdrempelige manier om zekerheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Wat is de planning?

Het streven van het kabinet is om de wetgeving in het derde kwartaal van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is voorzien voor 2021. Het kabinet doet daarnaast ook onderzoek naar het groeiende fenomeen van de platformeconomie, waarbij vraag en aanbod van werk via een digitaal platform (website) tot stand komt en waarbij opdrachtnemers veelal als zelfstandige (en niet in loondienst) werkzaamheden verrichten.

Wat kunt u op dit moment doen?

Tot de wetswijziging definitief is, geldt de wet DBA en is het raadzaam om te bepalen met welke overeenkomst u het beste kunt werken als u zzp'ers inschakelt. Het handhavingsbeleid van de Belastingdienst wordt aangescherpt. De Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2020 ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen. Zodra het kabinet een nieuwe update beschikbaar heeft over dit thema, informeren wij u hierover.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zelfstandigen? Of wordt u geconfronteerd met een controle door de Belastingdienst? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of rechtstreeks met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65, met Renée Pauli per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 38 of met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96. Zij helpen u graag verder.