Wetsvoorstel ubo-register: Wat zijn de gevolgen?

24 april 2019 - Recent is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en juridische entiteiten’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet wordt de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijke belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’ – ubo) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten ingevoerd. Het ubo-register is een Europese maatregel en heeft tot doel het witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden.

Voor wie heeft de invoering van het ubo-register consequenties?

Bij de uitvoering van het ubo-register wordt aansluiting gezocht bij het handelsregister. Als gevolg hiervan wordt de verplichting tot inschrijving in het handelsregister van een onderneming die niet (meer) in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een in Nederland opgerichte maatschap, VOF, commanditaire vennootschap of rederij toegevoegd.

In beginsel is sprake van een ubo wanneer iemand ten minste 25% van het economisch belang in een vennootschap of juridische entiteit houdt. Indien niet kan worden achterhaald wie de ubo van bijvoorbeeld een vennootschap is, kunnen de bestuurders van deze vennootschap als ubo worden aangemerkt.

De verplichting tot het bijhouden en registreren van informatie over de ubo is onder andere van toepassing op de NV, BV, stichting, vereniging, coöperatie, maatschap, VOF en de commanditaire vennootschap. De verplichting geldt onder meer niet voor eenmanszaken, overheidslichamen, verenigingen van eigenaren en buitenlandse rechtspersonen. Voor trusts en soortgelijke constructies, waaronder het fonds voor gemene rekening, wordt een separaat wetsvoorstel ingediend.

De ubo-verplichting is ook op anbi’s van toepassing, voor zover de anbi behoort tot een vennootschap of andere juridische entiteit waarvoor de ubo-verplichting geldt. De Europese wetgeving biedt niet de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen vennootschappen en andere juridische entiteiten die wel of niet een algemeen nut beogen

Welke informatie moet na invoering van het ubo-register worden bijgehouden?

Bovenstaande vennootschappen en juridische entiteiten moeten toereikende, accurate en actuele informatie over de ubo bijhouden. Dit houdt in dat de volgende, voor een ieder toegankelijke, informatie van een ubo moet worden bijgehouden en geregistreerd: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden economische belang van de ubo. Daarnaast moet nog aanvullende, niet voor een ieder toegankelijke, informatie, zoals het adres en het burgerservicenummer van de ubo worden bijgehouden. Een ubo is verplicht mee te werken aan het verstrekken van de benodigde informatie aan de vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Onder voorwaarden kan ubo-informatie worden afgeschermd. De ubo moet hiervoor een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel en aantonen dat sprake is van blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie bestaat, de ubo minderjarig is of dat sprake is van een andersoortige handelingsonbekwaamheid.

De benodigde informatie wordt bijgehouden in een centraal register dat zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Degene aan wie de vennootschap of juridische entiteit toebehoort of iedere bestuurder is verplicht de ubo-informatie in te schrijven in het register.

Aan het niet voldoen aan de verplichtingen tot het aanleveren, bijhouden en registreren van de benodigde informatie zijn sancties verbonden, waaronder een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar.

Het ubo-register moet uiterlijk 10 januari 2020 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Binnen 18 maanden na de implementatie moet de verplichte informatie over de ubo zijn aangeleverd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen voor u? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of Mike Vrijmoed per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 12. Zij helpen u graag verder.