Geen giftenaftrek voor schenken aan een loketinstelling of buitenlandse goede doelen

15 juni 2018 – Recentelijk heeft de rechtbank Den Haag de giftenaftrek niet toegestaan voor een ANBI die fungeert als ‘doorgeefluik’. Normaliter zijn giften aan een ANBI aftrekbaar in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Echter, giften aan loketinstellingen komen hier niet voor in aanmerking.

Giftenaftrek

Met de giftenaftrek in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting heeft de wetgever een fiscaal voordeel gecreëerd voor donateurs. Een voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de gift is dat deze is gedaan aan een ANBI, een vereniging (mits het een periodieke gift is) of een steunstichting SBBI (waarbij deze gift niet als periodieke gift in aanmerking kan worden genomen).

In februari hebben wij reeds een nieuwsbericht geplaatst over de continuering van deze aftrek en de ANBI-regelingen (zie ook de ‘Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling’ van april 2018).

Loketinstellingen

In beginsel is een gift aftrekbaar als deze wordt gedaan aan een in het ANBI-register ingeschreven ANBI. De rechtbank Den Haag heeft echter bepaald dat een gift aan een ANBI niet aftrekbaar is als de gift naar wens van de donateur moet worden doorgegeven aan een bepaalde niet-ANBI. De ANBI heeft dan slechts de functie van loketinstelling, waarbij de donateur bedingt dat de ANBI de gift overmaakt aan een derde partij. De ANBI kan de ontvangen gift dan niet naar eigen inzicht aan haar doelomschrijving besteden. In deze zaak bleek ook dat de donateur de schenking op deze manier had vormgegeven omdat de uiteindelijke begiftigde zelf geen ANBI-status heeft.

Eerder heeft de staatssecretaris ook al in een besluit aangegeven dat giften aan loketinstellingen worden genegeerd. Gekeken wordt naar de uiteindelijke ontvanger voor de giftenaftrek. Als dat overigens wel een ANBI is, bestaat wel recht op giftenaftrek. De staatssecretaris hanteert als uitgangspunt dat een loketinstelling niet als ANBI kan worden aangemerkt. ANBI’s die alleen gelden aan andere goede doelen doneren, kunnen door dit standpunt een probleem met hun ANBI-status krijgen.  

Schenken aan het buitenland

Alleen giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar. Buitenlandse instellingen zijn doorgaans in eigen land aangemerkt als goed doel, maar kunnen zich ook in Nederland laten registreren als ANBI. Dat een gift aan een niet-ANBI niet aftrekbaar is, blijkt uit een recente uitspraak van het hof in Den Haag van 5 juni 2018. In deze casus heeft een donateur een gift gedaan aan een in het buitenland gelegen instelling. Deze instelling was formeel niet aangemerkt als ANBI, maar voldeed materieel wel aan de regelgeving. Dit is echter onvoldoende. De gift aan deze in het buitenland gelegen instelling is volgens het hof niet aftrekbaar omdat deze niet bij beschikking als ANBI is aangewezen. Dit is een hard vereiste.

Er is geen sprake van een ongelijke behandeling door ook voor buitenlandse instellingen een ANBI-status te eisen. Dit is namelijk nodig voor de waarborging van de handhaafbaarheid van de giftenregeling. Dat materieel wel aan de voorwaarden wordt voldaan en dat de omstandigheid dat de buitenlandse instelling niet van het bestaan van de ANBI-regeling op de hoogste is of kan zijn, doet aan het voorgaande niets af.

Voor buitenlandse instellingen stuit het rangschikken als ANBI op bezwaren. Zo wordt dit als erg ingewikkeld ervaren (mede door het Nederlandse formulier) en leiden de ANBI-voorwaarden tot administratieve lasten. Het gebruik van een intermediair zou een oplossing kunnen bieden. Dit wordt echter door de huidige beoordeling van loketinstellingen onmogelijk gemaakt. Het zou fijn zijn als hiervoor op korte termijn een oplossing wordt geboden door de wetgever.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor de ANBI’s en / of de giftenaftrek? Neem dan gerust contact op met Marieke van Kooten per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Dennis Elsendoorn per e-mail of per telefoon: +31 88 277 22 30. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

ANBI-Desk

ANBI Desk

PBO Desk

Mazars PBO Desk: tailor-made advice for public benefit organisations (PBOs). Organisations with...

Want to know more?