Verplichting tot aanstelling controller aangepast voor woningcorporaties

7 december 2021 - Naar aanleiding van de evaluatie van de woningwet is het ‘Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015’ (BTIV 2015) op 17 november 2021 op een aantal punten aangepast. Een belangrijke wijziging betreft de verhoging van de grens voor het aanstellen van een onafhankelijk controller door de corporatie. Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Vanaf 1 januari 2022 is het niet langer verplicht voor corporaties met minimaal 2.500 verhuureenheden (VHE’s) om een onafhankelijke controller aan te stellen. De grens is met de aanpassing van de BTIV 2015 gelijkgeschakeld aan de grens voor het aanmerken van corporaties als Organisaties van Openbaar Belang (OOB), ofwel minimaal 5.000 verhuureenheden. De gedachte hierbij is dat met name bij kleinere corporaties het ontbreken van een controller kan worden opgevangen door een goede bedrijfscultuur en bijpassende houding en gedrag van medewerkers. Maar wanneer kan er gesproken worden van een goede bedrijfscultuur en is er in de organisatie sprake van voldoende check en balances die dit ondersteunen? Om dit te bereiken is het nodig dat een woningcorporatie inzicht verkrijgt in de aanwezige soft controls; dit zijn elementen die invloed hebben op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers.

Tijdens controles die wij bij woningcorporaties verrichten, besteden wij expliciet aandacht aan cultuur en gedrag binnen woningcorporaties en op welke wijze soft controls kunnen bijdragen aan het creëren of in stand houden van een goede bedrijfscultuur. Deze inzichten bieden ook een goede basis om te besluiten tot het wel of niet aanstellen van een onafhankelijk controller. Wij kunnen u ondersteunen bij dit proces.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze wijziging of het onderwerp soft controls? Neem dan contact op met Frenkel Mazenier per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 22 56. Hij helpt u graag verder.