Nieuwe businessmodellen: kansen en bedreigingen

19 juli 2019 - Teruglopende bezoekersaantallen dwingen ook de cultuursector ertoe zichzelf opnieuw uit te vinden. Nu het geld uit subsidies en donaties niet altijd toereikend is, ontwikkelen ook culturele instellingen aanverwante diensten die geld in het laatje moeten brengen. Nieuwe inkomstenbronnen dus, waar vaak fiscale consequenties aan vastzitten. Wie dit over het hoofd ziet, riskeert een fikse boete. Hoe kunt u dit voorkomen? En hoe kunt u tegelijkertijd uw nieuwe activiteit(en) optimaal structureren?

Wanneer is sprake van een vpb-plichtige onderneming?

Als de instelling in een georganiseerd verband van arbeid en kapitaal deelneemt aan het economische verkeer en daarbij winst maakt of nastreeft, en/of concurreert met andere ondernemingen, is deze geheel of gedeeltelijk vpb-plichtig.  

Geen winstoogmerk, toch belastingplichtig

Ook een culturele instelling is belastingplichtig indien en voor zover deze een onderneming drijft, ook zonder winstoogmerk. Belaste activiteiten kunnen zijn het, naast het culturele programma, aanbieden van bijvoorbeeld diner in het theatercafé of het verhuren van zalen of een ontvangstruimte voor events zoals recepties of bedrijfsfeesten.

Meerdere activiteiten, één organisatie

Per activiteit moet worden gekeken of de organisatie vpb-plichtig is. Dit vraagt om bewustwording van de activiteiten die er plaatsvinden.

Per activiteit moet gekeken worden naar:

  • de inkomsten die binnenkomen
  • de directe kosten die worden gemaakt
  • het deel van de overhead dat aan deze activiteit moet worden toegerekend

Is er sprake van verlieslatende en van winstgevende activiteiten? Dan kan het lonend zijn om al deze activiteiten te bundelen en in een besloten vennootschap onder te brengen. In een BV mogen namelijk wel alle resultaten van activiteiten worden gesaldeerd.

Vpb-vrijstelling culturele instellingen

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is een vrijstelling opgenomen voor stichtingen en verenigingen die een winst halen van maximaal € 15.000 per jaar of € 75.000 in dit jaar en de vier voorgaande jaren. Een jaar waarin verlies is geleden wordt meegeteld voor € 0. Uitsluitend op verzoek kan de vrijstelling achterwege blijven.

Vpb-plicht en ANBI-status

De ANBI-status is voor veel culturele instellingen van belang voor het krijgen van giften. Vpb-plicht staat niet in de weg aan de ANBI-status. Wel is van belang dat de inkomsten worden aangewend voor het algemeen nuttige doel van de instelling.

Eigen verantwoordelijkheid

Wie zich onbewust met belaste activiteiten bezighoudt en daarover geen belasting afdraagt, riskeert een forse boete van de Belastingdienst. Ook culturele organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.

Met een adviseur kunt u eventuele belaste activiteiten in kaart brengen en deze optimaal structureren.

Meer weten?

Wat zijn de kansen en bedreigingen? Waar komt de winst vandaan? Ga proactief in gesprek met de Belastingdienst. Laat eens in de drie tot vijf jaar een scan op fiscaal gebied uitvoeren en zorg dat u blijft voldoen aan de wet- en regelgeving op dit terrein. Wilt u meer weten over het thema Nieuwe businessmodellen voor culturele organisaties? Neem dan contact op met Marieke van Kooten, belastingadviseur, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Egon de Prouw, sectorleider Cultuur, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24.

Want to know more?